Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Részalapja


ISIN HU0000726443
Kategória Származtatott
Devizanem EUR
‍0,‍01086153 EUR
i
1,10 %
i
1 2 3 4 5 6 7

Alap adatok

Befektetési politika

A Részalap célja, hogy a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok a GlaxoSmithKline, a Merck és a Roche részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +21,00%-ig kifizesse. A hozam és a befektetési jegy névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékéig állhat fenn. Ebből következik, hogy lejáratkor a Befektetési jegyek árfolyama a névértékükhöz viszonyítva mindenképp -6,00%-os árfolyamveszteséget fog tartalmazni, amelyen felül a teljes futamidő alatt a Részalap maximálisan 21%-6%=15% hozamot érhet el (maximális éves hozam, maximális EHM = 4,76%) (100%-os részesedési arány mellett). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben a részvénykosár teljesítménye miatt a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye -6,00% lesz. A Részalap a lejáratkor a 0,0094 EUR Befektetési jegy árfolyamra szóló visszafizetési ígéretet tud vállalni. Ettől magasabb visszafizetési ígéretre a betétek és egyéb pénzügyi eszközök kamatai a Részalap futamidejének kezdetekor várható alacsony kamatkörnyezet miatt már nem nyújtanának fedezetet azt követően, hogy a Részalapnak biztosítania kell a befektetési politikájának megfelelően megvásárolt Opciós pénzügyi eszköz ellenértékét, valamint a működéssel kapcsolatos költségeket is.

 

A hozamszámítás szabályai

Az egyes részvények kezdő átlagárfolyamát a 2021/02/08, 2021/02/15 és 2021/02/22 napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvények záró átlagárfolyamát pedig a 2021/08/06, 2022/02/04, 2022/08/05, 2023/02/03, 2023/08/04 és 2024/02/02 napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga adja. A részvények kezdő és záró átlagárfolyamából számított hozam legfeljebb +21%-ig kerül kifizetésre lejáratkor. A Részalap befektetési politikájának, a hozamszámítás szabályainak teljes körű bemutatását a Részalap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazza.

 

A befektetési jegyek névértéke 94%-ának visszafizetése lejáratkor

A részalapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 94%-a (0,0094 euró, illetve 9 400 Ft/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 6%-át.

 

A befektetés lehetséges kockázatai
  • A részalapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalapok árfolyamát.
  • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
  • A részalapok származtatott alapok, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal járnak.
  • A részalapok teljesítményét a részalapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek névértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
  • Az Eurizon  Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részlapja hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt.

 A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja a forgalmazás első napján az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

 

Kérjük, hogy a részalapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!

 

 

Alapadatok
Kategória Származtatott
Eszközosztály Származtatott
Fajta Nyilvános nyíltvégű
Maximum veszteség (lejáratig megtartva) -6%
Részesedési arány i 80%
Ajánlott minimum befektetési időtáv Lejáratig
Alap futamideje 2021.02.08. - 2024.02.09.
Névérték 0,01 EUR
Minimum befektethető összeg 0,01 EUR
Forgalmazás elszámolása i T+2 nap
Forgalmazási idő i 16:00-ig
Forgalmazók CIB Bank Zrt.
Letétkezelő CIB Bank Zrt.
Bloomberg azonosító CIBEPH3 HB
Díjak és költségek
Ügyfél által fizetett költségek i
vételi jutalék max. 2%
visszaváltási jutalék max 3%
Alap által fizetett működési költségek i 0,43% (12/2022)
Portfólió menedzser
Csekő Zoltán - Portfóliómanager - Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Csekő Zoltán BCE - Gazdaságelmélet szakirány, BMKE - PhD abszolutórium, CFA I.

Szakmai tapasztalat: 19 év

Az alapot kezeli Indulás óta

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. A részalapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő a részalapok kezelését kizárólag a részalapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt a részalapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint a részalapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő a részalapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.

Teljesítmény

Visszatekintő hozamok
Naptári évek hozamai
Idén 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
1,10% 3,13% 2,80% - - 2,80%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt. A részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A hozamszámítás a részalap legutolsó publikált árfolyamával történik. Az részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1,92% -0,66% - - - - - - - -

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak. A részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

Hozamkifizetés
Hozamfizetés dátuma Névértékre vetített % Kifizetett hozam/jegy
2024.02.09 14,615254%% 0,00086153 EUR

Kalkulátor

HU0000726443

Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

2021.02.08. - 2024.02.09.

Hozam indulástól:

2,80%

1 3 MIND
-
USD HUF EUR

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok/részalapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt. A Részalap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak.A hozamszámoló a standard visszatekintő időtávok valamelyikének kiválasztása esetén az adott alapnak/részalapnak az alap/részalap legutolsó publikált árfolyamával számol. Az alap különböző devizanemekben megtekinthető teljesítménye esetében a részalap árfolyama (a befektetett összeg kitöltése esetén a befektetett összeg adott napi árfolyamértéke saját devizában) az MNB adott napra érvényes EUR/HUF , USD/HUF devizaárfolyamával kerül átváltásra. A részalap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.

 

 

Dokumentumok
Aktualitások