ESG befektetések

Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos politikák átláthatóságáról szóló tájékoztatás

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendeletének (a továbbiakban SFDR) 3. cikke alapján ezúton tájékoztatja az Alapkezelő által kezelt alapok Befektetőit, valamint az Alapkezelő portfóliókezelt és befektetési tanácsadásban részesülő Ügyfeleit a fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba és portfóliókezelt Ügyfeleinek adott befektetési tanácsaiba történő integrálására vonatkozó politikáiról, valamint az SFDR 4. cikke alapján a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról szóló nyilatkozatról.

 

Fenntarthatósági politikánkat részletesen erre a linkre kattintva ismerheti meg.

 

Az Eurizon csoport figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.
Az Alapkezelő Anyavállalatának a felelősségteljes üzleti magatartási kódexeknek és az átvilágításra és a jelentéstételre vonatkozó, nemzetközileg elismert standardoknak való megfelelésükre vonatkozó közzététele ezen a linken olvasható.
Az Alapkezelő szavazati jogok gyakorlásáról és a szerepvállalási politikáról szóló szabályzatának kivonata ezen a linken olvasható.
Az Alapkezelő hisz abban, hogy azok a vállalatok, amelyek az ESG-tényezőket termelési, működési folyamataik során figyelembe veszik, nagyobb valószínűséggel érnek el hosszú távon fenntartható nyereséget, és így mind gazdasági, mind pénzügyi szempontból növelik értéküket.
Az Alapkezelő beépíti befektetési döntéshozatali folyamatába az ESG- és SRI elemzéseken alapuló kibocsátó-kiválasztási és -nyomonkövetési szempontokat.
A kezelt portfóliók/alapok/részalapok befektetéseinek elemzésekor az Alapkezelő figyelembe veszi az egyes kibocsátókhoz köthető értékpapírok kockázat/hozam-profiljának hagyományos pénzügyi elemzése mellett a kibocsátók fenntarthatósági tényezőkre (környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések) gyakorolt lényeges, tényleges vagy potenciális káros hatását is.

 

Az ENSZ 1. sz. Befektetési Elvével és az SFDR által előírt kötelezettségekkel összhangban az Alapkezelő a pénzügyi eszközökre vonatkozóan a következő konkrét kiválasztási és nyomonkövetési módszereket határozta meg. Ezek célja a fenntarthatósági kockázatoknak a kezelt portfóliók befektetési folyamatába történő beépítése.

Az Alapkezelő anyavállalata, az Eurizon Capital SGR S.p.A. figyelemmel kíséri a vállalati kibocsátókat, és az ESG- és SRI-ügyekre szakosodott információszolgáltatókat is igénybe veszi annak érdekében, hogy meghatározza az ESG-kockázatoknak nagymértékben kitett kibocsátók („kritikus kibocsátók”) és a Társadalmilag Felelősnek (SRI) nem tekinthető ágazatokban működő kibocsátók listáit, amely kizárási/korlátozási listák alkalmazása az Alapkezelő befektetési döntéshozatalának részét képezi.

 

Az Alapkezelő által alkalmazott ESG/SRI stratégiák:

 

 • SRI kizárás/korlátozás

- A Társadalmilag Felelősnek (SRI) nem tekinthető ágazatokhoz kapcsolódó kizárás: az egyes alapok/részalapok kizárják azokat a kibocsátókat, amelyek közvetlenül részt vesznek ellentmondásos fegyverek gyártásában, vagy amelyek jövedelmének több mint 25%-a az erőművekben felhasználásra kerülő szénből származik. Példák ellentmondásos fegyverekre: taposóaknák, repeszlövedékek, szegényített uránt tartalmazó, illetve nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek

- A Társadalmilag Felelősnek (SRI) nem tekinthető ágazatokhoz kapcsolódó korlátozás: az egyes alapok/részalapok részesedése nem haladja meg a referenciaértékben lévő súlyukat azokban a kibocsátókban, amelyek közvetlenül részt vesznek ellentmondásos fegyverek gyártásában, vagy amely jövedelmének több mint 25%-a az erőművekben felhasználásra kerülő szén értékesítéséből vagy felhasználásából származik. Példák ellentmondásos fegyverekre: taposóaknák, repeszlövedékek, szegényített uránt tartalmazó, illetve nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek.

 

 • ESG kizárás/korlátozás

-ESG szempontok szerint kritikus kibocsátói szintű kizárás: az egyes alapok/részalapok kizárják azokat a kibocsátókat, amelyeknek az MSCI ESG Research által megállapított ESG pontszámai a legalacsonyabbak között vannak (az MSCI Research meghatározása szerint „CCC” besorolásúak), amennyiben ezek ESG-profilja az után sem javul, hogy az egyes alapok/részalapok ezek javítását célozták elérni a vezetőséggel való egyeztetéseken vagy részvényeken keresztüli szavazás útján.

- ESG szempontok szerint kritikus kibocsátói szintű korlátozás: az egyes alapok/részalapok részesedései azokban a kibocsátókban, amelyeknek az MSCI ESG Research által megállapított ESG pontszámai a legalacsonyabbak között vannak („CCC” besorolásúak) nem haladják meg a kibocsátó referenciaindex-beli súlyát.

 

 • ESG-tényezők beépítése (un. „ESG-integráció”)

- ESG tényezők beépítése (integráció): az egyes alapok/részalapok ESG-tényezőket integrálnak a portfóliójuk felépítésébe azzal a céllal, hogy olyan portfóliót hozzanak létre, amelynek az MSCI ESG Research által megállapított átlagos ESG-pontszáma magasabb, mint a referenciaértékéé (ha van ilyen) vagy a befektetési területé (ha nincs referenciaértéke). Az egyes Részalapok kizárják azokat a kibocsátókat, amelyek nem követik a jó vállalatirányítási gyakorlatokat.

- Azon alapok/részalapok esetében, amelyek Opciójának mögöttes pénzügyi eszköze valamilyen index, az Alapkezelő az adott index adminisztrátora által közzétett információk alapján határozza meg az adott alapok/részalapok által követett fenntarthatósági megközelítést. Ilyen esetben tehát az Alapkezelő nem egy referenciaérték vagy befektetési terület ESG-pontszámát igyekszik felülmúlni a portfólió létrehozásakor, hanem az Opció mögöttes pénzügyi eszközéül szolgáló index kiválasztásával valósítja meg az ESG integrációt

 

 • Aktív tulajdon - Fenntarthatósági szempontú kibővített szerepvállalás (un. „engagement”)

- Aktív tulajdonosi szerepvállalás: az egyes alapok/részalapok igyekeznek hatást gyakorolni azon vállalatok vezetésére, amelyekben befektetésekkel rendelkeznek, például részvényeken keresztüli szavazással a hozamok és a fenntarthatóság javításának céljából.

- Azon alapok/részalapok esetében, amelyek Opciójának mögöttes pénzügyi eszköze valamilyen index vagy más eszközökből (részvényekből, kötvényekből, stb.) összeállított kosár, az Alapkezelő nem gyakorol aktív szerepvállalást, mivel nincs közvetlen befektetése ezen eszközökbe. Ezen Részalapok esetén az index változatlan a Részalap futamideje alatt (nincs lehetőség befektetési döntéshozatalra a Részlap elindulását követően), így a fix arányok miatt nincs lehetőség vagy indok aktív szerepvállalás gyakorlására.

A fenti stratégiáknak való megfelelést az Alapkezelő rendszeresen felülvizsgálja. Az Eurizon Capital SGR S.p.A. havonta rendelkezésre bocsátja a legfrissebb, az SRI kizárással érintett, az ESG kizárással érintett és a nem megfelelő vállalatirányítási gyakorlatokat folytató cégek felsorolását tartalmazó táblázatokat, a Sustainalytics és az MSCI Research folyamatosan megújuló elemzései alapján.

A monitoring első lépéseként az Alapkezelő összeveti ezeket a jelenleg alap- és vagyonkezelt portfóliókban található befektetések kibocsátóinak listájával (az Alapkezelő értékpapír nyilvántartó rendszerében található mindenkori törzsadatokat hasonlítjuk össze a fenti táblázatokban szereplő cégekkel). A törzsadatbázis tartalmazza mindazon pénzügyi instrumentumok adatait, amely a múltban vagy jelenleg az Alapkezelő által kezelt alapok és portfóliók befektetései között szerepelt vagy szerepel, továbbá kiegészül minden olyan új befektetési eszközzel, amely a listán korábban nem szerepelt.

A következő lépésben megvizsgáljuk, hogy a kapott egyezőségek jelenleg relevánsak-e, a listán és az adatbázisban is szereplő cégek megtalálhatóak-e valamelyik portfólióban.

 

 • (1) Első lépésként tehát az Alapkezelő ellenőrzi a törzsadatokat, szerepel-e valamelyik kibocsátó vagy engedélyezett üzleti partner a „társadalmilag felelős”-nek nem tekinthető kibocsátók, a „kritikus kibocsátók” vagy a helytelen vállalatirányítási gyakorlatot folytatók listáján.
 • (2) Második lépésben az Alapkezelő a kapott egyezéseket összeveti a portfóliók összetételével. A jelen közzététel készítésekor a legutóbbi vizsgálat (2023.08.02) eredménye alapján
  • a törzsadatok között, mind az SRI és ESG szempontrendszer szerinti listán szerepelnek a PGE (PLPGER000010)  és a META Platforms (US30303M1027) cégek,
  • A fentieken túl a törzsadatbázisban szintén szereplő Verso Corp (US92531L2079) korábban megsértette a jónak tartott vállalatirányítási gyakorlatokat.

Az ellenőrzés alapján a fenti cégek egyike sincs jelenleg a Részalapok befektetései között.

Az ellenőrzés kiterjed az energetikai szén és olajhomok kitermelő cégek vizsgálatára is, amelyek nincsenek ugyan az SRI kizárási listán, de ilyen jellegű tevékenységük mégis figyelmet érdemel. Az ellenőrzés szerint a törzsadatbázisban szereplő cégek közül legnagyobb arányban (17% felett) egy amerikai energetikai cégnek van ilyen jellegű kitettsége. Az ilyen kitettséggel érintett cégek közül egyedül az MVM Zrt.-ben egy kötvényen keresztül van közvetlen befektetése az Alapkezelő portfólióinak. Az energiacég bevételeinek 3,63%-a származik fosszilis anyagok égetéséből. A többi ilyen kitettséggel érintett cégben az Alapkezelőnek jelenleg nincs közvetlen befektetése.

Az ESG/SRI stratégiák és a pénzügyi termékek SFDR szerinti kategorizálása közötti kapcsolatot a következő táblázat mutatja be:

Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok közül jelen tájékoztatás megjelenésének időpontjában 4 befektetési alap tartozik az SFDR rendelet 8. cikke, 33 alap pedig az SFDR rendelet 6. cikke hatálya alá. A 9. cikknek megfelelő alapot az Alapkezelő jelen pillanatban nem kezel. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok SFDR megfeleltetést tartalmazó aktuális, részletes listáját az Alapkezelő Fenntarthatósági politikájának 1. számú melléklete tartalmazza, melyet ezen a linken tekinthet meg.

Az Alapkezelő által kezelt portfóliók egyike sem felel meg az SFDR 8. és 9. cikkének, ugyanakkor az Alapkezelő ezen portfóliók kezelése során is alkalmazza a kizárási listákat.

Az SFDR 8. cikkének megfelelő alapok listája

 • Eurizon ESG Tőkevédett Származtatott Részalap
 • Eurizon ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap
 • Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja
 • Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

Az alapok/részalapok a pénzügyi eszközök kiválasztásakor figyelembe veszik a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) tényezőket is. Az alapok/részalapok az SFDR rendelet 8. cikkének megfelelően támogatják a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási jellemzőket (ESG-tényezőket). Az alapok/részalapok azonban nem támogatják az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott konkrét környezetvédelmi célkitűzéseket. Az alapok/részalapok portfóliójába kerülő pénzügyi eszközók kiválasztása során nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek EU-kritériumait. Az alapok/részalapok azonban befektethetnek a befektetési politikájuk szerint kiválasztott környezeti szempontból fenntartható eszközökbe, de ezek a befektetések önmagukban nem meghatározóak az alapok/részalapok környezetre gyakorlolt hatásának szempontjából.

 

Az Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára vonatkozó weboldali közzététel - SFDR 10. cikk szerinti tájékoztatás

Az Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára vonatkozó weboldali közzététel - SFDR 10. cikk szerinti tájékoztatás

Az Eurizon Capital SGR S.p.A. és leányvállalatainak a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó nyilatkozata és az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó nyilatkozata ezen a linken tekinthető meg.

 

A javadalmazási politikák átláthatósága a fenntarthatósági kockázatok integrálásának összefüggésében

 

Az Alapkezelő - annak tudatában, hogy társadalmi és szociális tekintetben fontos hatással van a környezetére -, nem csak a profitszerzésre fókuszál, hanem arra is, hogy az Anyavállalat, a dolgozók, az Ügyfelek, a közösség és a környezet számára hosszú távon értéket teremtsen.

Az Alapkezelő - annak tudatában, hogy az innovációi, valamint új termékei és szolgáltatásai segíthetnek csökkenteni olyan káros jelenségek társadalomra gyakorolt hatását, mint a klímaváltozás és a társadalmi egyenlőtlenség – elkötelezett a felelős működés és a hosszú távú értékteremtés mellett.

Ennek fényében az Alapkezelő - az SFDR 5. cikkének megfelelve - 2021-től bevezetett a vezetők körében egy olyan ESG teljesítménymutatót, ami a korábbi „Különbözőség és elfogadás” mutatót helyezi szélesebb bázisra, a szociális elem mellett további ESG tényezőkre is fókuszálva. Ezen teljesítménymutató cégcsoport szinten kerül meghatározásra kiemelve a fenntarthatóság iránti csoport szintű elkötelezettséget.

Divizionális szinten – így az Alapkezelő vezetői esetében is - teljesítménycél

Ezen kívül a következők is teljesítménycélként jelennek meg a javadalmazási politikában:
- az SFDR 8. és 9. cikkének megfelelő befektetési eszközök körének bővítése darabszámban és a kezelt vagyon arányában 2021 év végéhez viszonyítva
- gendersemleges működés a csoport „Különbözőség és elfogadás” elvének megfelelően.

A fenti mutatók 10% és 30% közötti súlyt kapnak a teljesítményértékelésben. A mutatók megvalósulásának értékelésére évente kerül sor.

Az ESG célokat elősegítő teljesítmény mutatók alkalmazásával kapcsolatos információkat az Alapkezelő Javadalmazási politikájáról szóló közzétételben ismerheti meg részletesebben erre a linkre kattintva.

 

Az oldalon történt korábbi módosítások listája:

 

 • 2023.09.07

Az alábbi bekezdés frissítése a 2023.08.02 vizsgálat eredménye alapján

(2) Második lépésben az Alapkezelő a kapott egyezéseket összeveti a portfóliók összetételével. A jelen közzététel készítésekor a legutóbbi vizsgálat (2023.05.03) eredménye alapján a törzsadatok között, mind az SRI és ESG szempontrendszer szerinti listán szerepel a PGE (PLPGER000010) A Meta Platforms-á átalakult Facebook Inc (US30303M1027) az MSCI Research elemzései szerint a vállalatirányítási gyakorlata miatt került a CCC minősítésű vállalatok közé. Ez a papír szerepel a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja közvetlen befektetései között is, a teljes kitettsége 0,47%, a papír súlya az alap benchmarkjában 0,91%. A Befektetési Bizottság döntése alapján a Meta Platforms súlya közvetlen és közvetett befektetéseken keresztül nem haladhatja meg a CIB Fejlett részvénypiaci alapok részalapja eszközértékei között a benchmarkjában szereplő értéket, ez a vizsgálat időpontjában 0,91%

 • 2023.09.06

Dokumentumok feltöltése

Az Eurizon Capital SGR S.p.A. és leányvállalatainak a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó nyilatkozaés az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó nyilatkozata

Az Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára vonatkozó weboldali közzététel - SFDR 10. cikk szerinti tájékoztatás

Az Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapjára vonatkozó weboldali közzététel - SFDR 10. cikk szerinti tájékoztatás

 • 2023.09.05
A lejárt CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja és CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja törlése, az AV-20. sz. vezérigazgatói utasítás (Fenntarthatósági Politika) 1. sz. mellékletének frissítése
 • 2023.07.31

Javadalmazási politikáról szóló közzététel frissítése

 • 2023.06.30 

Részalapok névváltozásának átvezetése 

 • 2023.05.09

Az alábbi bekezdés frissítése a 2023.05.03 vizsgálat eredménye alapján

(2) Második lépésben az Alapkezelő a kapott egyezéseket összeveti a portfóliók összetételével. A jelen közzététel készítésekor a legutóbbi vizsgálat (2022.10.31) eredménye alapján a törzsadatok között, mind az SRI és ESG szempontrendszer szerinti listán szerepelnek a PGE (PLPGER000010) és a BAE Systems (GB0002634946) és a Nissan Motors (JP3672400003) cégek A fentieken túl a törzsadatbázisban szintén szereplő Verso Corp (US92531L2079) korábban megsértette a jónak tartott vállalatirányítási gyakorlatokat Az ellenőrzés alapján a fenti cégek egyike sincs jelenleg az Alapkezelő által kezelt portfóliók befektetései között.

 • 2023.05.05

AV-20 melléklet frissítése: av20-annex-i-20230505.pdf

 • 2023.04.24

Lejárt alapok törlése (CIB Fenntartható Befektetések Származtatott Alapja, CIB Euró Fenntartható Befektetések Származtatott Alapja)